Ενέργεια

Οι απαιτήσεις των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, εκτείνονται μακρύτερα από την ανάγκη παρουσίας των συνεργατών τους σε εθνικό επίπεδο καθώς περιλαμβάνουν, την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης στις απατήσεις τους αλλά και την ικανότητα σχεδιασμού καινοτόμων και παράλληλα οικονομικά ανταγωνιστικών λύσεων. Η Action Zeus Security Group εξειδικεύεται στις φυλάξεις αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκων πάρκων κλπ.

Ασφάλεια Εγκαταστάσεων Ενέργειας σε Κρήτη & Αθήνα

Στην ACTION ZEUS SECURITY GROUP για την υλοποίηση των σχετικών λύσεων, βασιζόμαστε:

  • Στην τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει στον χώρο της ενέργειας
  • Σε τεχνολογίες επώνυμων κατασκευαστών
  • Στην προσφορά του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών (μελέτη, εγκατάσταση, προληπτική & επανορθωτική συντήρηση, εκσυγχρονισμός, αναβαθμίσεις)

Μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται για την ασφάλεια εγκαταστάσεων ενέργειας, συμπεριλαμβάνονται:

  1. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις μέσω των εισόδων/εξόδων.
  2. Η προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης από πιθανή παραβίαση.
  3. Η δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων.
  4. Ο αυστηρός έλεγχος εισόδου/εξόδου σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και υψηλής ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων με δυνατότητας άμεσης, αυτόματης αποτροπής.
  5. Η δυνατότητα εύκολης και άμεσης αναζήτησης της θέσης, των κινήσεων και των ενεργειών κάποιου ατόμου ή/και οχήματος, σε περίπτωση συμβάντος.
  6. Ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα του Access Control, του συναγερμού, του Fire Detection και του Video Management (VMS ή PSIM), για την ταχύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία και άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και συναγερμούς.