Τι κινδύνους έχει να αντιμετωπίσει μια βιομηχανική εγκατάσταση;

Βία, κλοπές, δολιοφθορές, τρομοκρατικές επιθέσεις, καταπατήσεις, διαταραχές και επεισόδια ακτιβιστών, βανδαλισμούς και άλλα. Στην ACTION ZEUS SECURITY GROUP εκπονούμε ολοκληρωμένες μελέτες ασφαλείας για τη βιομηχανική μονάδα σε Αθήνα, Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη μας όλους τους κρίσιμους παράγοντες και τις  ιδιαιτερότητες του οργανισμού.

Φύλαξη Εργοστασίου – Υψηλή Ασφάλεια σε Κρήτη & Αθήνα

Και ποιες είναι μερικές από τις πιο βασικές απαιτήσεις που πρέπει να παρέχει ένα σύστημα για τη φυσική ασφάλεια και την αποτελεσματική φύλαξη εργοστασίου;

  1. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις μέσω των εισόδων/εξόδων.
  2. Η προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης από πιθανή παραβίαση.
  3. Η δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων.
  4. Ο αυστηρός έλεγχος εισόδου/εξόδου σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και υψηλής ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων με δυνατότητας άμεσης, αυτόματης αποτροπής.
  5. Η δυνατότητα εύκολης και άμεσης αναζήτησης της θέσης, των κινήσεων και των ενεργειών κάποιου ατόμου ή/και οχήματος, σε περίπτωση συμβάντος.
  6. Ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα του Access Control, του συναγερμού, του Fire Detection και του Video Management (VMS ή PSIM), για την ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και συναγερμούς.

Κάθε 3 χρόνια τα μέτρα προστασίας, πρέπει να αξιολογούνται εκ νέου για την αποτελεσματικότατά τους αλλά και να αναβαθμίζονται με τις νέες τεχνολογίες.