Η βέλτιστη εκτέλεση των καθηκόντων των στατικών φυλάκων επάνω στο εργασιακό τους πεδίο, είναι ένα από τα βασικότερα κριτήρια που καθορίζουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο χώρο των φυλάξεων και της ασφάλειας εγκαταστάσεων.

Στατική Φύλαξη Υψηλών Προδιαγραφών σε Κρήτη & Αθήνα

Ο συγκεκριμένος φύλακας, λόγω της φύσης της θέσης που καλείται να επανδρώσει (φυσική ή και τηλεφωνική υποδοχή επισκεπτών προμηθευτών στελεχών εργαζομένων της εταιρείας και πελατών) πρέπει να πληροί συγκεκριμένα στοιχεία συμπεριφοράς και εμφάνισης. Η στατική φύλαξη, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχονται σε Αθήνα, Κρήτη και όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει:

  • Φύλαξη κεντρικής εισόδου, εξωτερικών χώρων και χώρων στάθμευσης.
  • Φυσική ή και τηλεφωνική υποδοχή επισκεπτών, προμηθευτών, στελεχών, εργαζομένων της εταιρείας
  • Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις μέσω των εισόδων/εξόδων.
  • Ασφαλής Διαχείριση Επισκεπτών – Συνοδεία επισκεπτών.
  • Καταγραφή – έλεγχος εισερχομένων συνεργείων αποκατάστασης βλαβών και παράδοσης υλικών.
  • Ασφαλής διαχείριση κλειδιών.
  • Παρακολούθηση όλων των υποσυστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα του Access Control, του συναγερμού, του Fire Detection και του Video Management (VMS ή PSIM), για την ταχύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία και άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και συναγερμούς.