Ολοκληρωμένη Μελέτη Ασφαλείας σε Κρήτη & Αθήνα

Για την εκπόνηση ενός Σχεδίου Ασφαλείας σε οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση, θα πρέπει να διενεργηθεί και η αντίστοιχη Μελέτη Τρωτότητάς της. Η Μελέτη τρωτότητας θα επηρεάσει σημαντικά το βαθμό της πρόληψης και της αποτροπής των απειλών στα πλαίσια της ασφάλειας μιας εγκατάστασης. Ως τρωτότητα εννοούμε το δείκτη του ποιοτικού αλλά και του ποσοτικού προσδιορισμού των τρωτών σημείων μιας εγκατάστασης, είτε κάνουμε λόγο για το δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε για το δίκτυο παραγωγής ενέργειας κ.λ.π., σε σχέση με τη δυνατότητά της να λειτουργήσει αποτελεσματικά έναντι σε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου. Η αποτίμηση της τρωτότητας μιας εγκατάστασης αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση για τη διαχείριση του ανθρωπογενούς και του περιβαλλοντικού παράγοντα, γι’ αυτό και όλες οι σύγχρονες επιστημονικές, διαχειριστικές και νομοθετικές πρακτικές έχουν στραφεί στην επιβολή των συγκεκριμένων ενεργειών και ερευνών για τον υπολογισμό της.

Η αποτροπή πιθανών απειλών και επιθέσεων των κτιριακών εγκαταστάσεών σας, από τρομοκρατικές ομάδες, από άτομα οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και από άτομα με ψυχικές διαταραχές, αποτελεί και τον αντικειμενικό σκοπό των μελετών ασφαλείας που διενεργεί η εταιρεία μας Action Zeus.Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά πάνω στη δωρεάν μελέτη ασφαλείας του χώρου σας, την οποία σας την παρουσιάζουμε στις ειδικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, ενημερώνοντάς σας για όλα τα πιθανά κόστη διασφάλισης και προστασίας σας από τις εξωτερικές απειλές.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  • Έλεγχος της τρωτότητας των κτιριακών σας υποδομών (ομίλου, εταιρειών, ιδιωτικών κατοικιών, κ.λ.π.) και υποβολή πρακτικών προτάσεων βελτίωσης της ασφάλειας και εξάλειψης των πιθανών κινδύνων.
  • Ειδική μελέτη πάνω στα συστήματα επιτήρησης των εγκαταστάσεων σας και υποβολή νέων προτάσεων βελτίωσης και ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων υποδομών σας.
  • Σχεδιασμός προγράμματος ασφαλείας για τις κτιριακές δομές σας και ανασύνταξη των διέποντων κανόνων και κατευθύνσεων.

Όλοι οι έλεγχοι και οι προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται από την εταιρεία μας Action Zeus, βασίζονται πάνω στις υφιστάμενες οδηγίες και κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών ασφαλείας, σχετικά με την εφαρμογή και την άσκηση των συγκεκριμένων ενεργειών μελέτης.